Darmowa dostawa już od 299 zł

Regulamin sklepu

Sklep Internetowy Bonero działający pod adresem bonero.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Bonero Beata Michalczak z siedzibą w Warszawie 03-128, ul. Świderska 109f/36, NIP 8652522734,REGON 523333604, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534766, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
Adres pocztowy: Bonero Beata Michalczak, ul. Świderska 109f/36, 03-128 Warszawa
Adres e-mail: info@bonero.pl
Numer telefonu: +48 577-888-739

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego bonero.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem bonero.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar– produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bonero Beata Michalczak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem bonero.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem bonero.pl, prowadzony jest przez Bonero Beata Michalczak.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bonero Beata Michalczak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie bonero.pl/regulamin oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. W szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bonero.pl, dokonać wyboru towaru i jego rodzaju, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
  5. czasu dostawy.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bonero Beata Michalczak umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin Sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5. Wysyłka

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący i jest zależny od łącznej wartości zamawianych towarów oraz formy dostawy.
 3. Koszt dostawy naliczany jest tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych.
 4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem paczkomatów lub innych form dostawy dostępnych podczas składania zamówienia.
 5. Koszty dostawy można sprawdzić na stronie bonero.pl/dostawa.
 6. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 7. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W sytuacjach losowych wysyłka może nastąpić w ciągu 14 dni od zamówienia (zapłaty). o czym zostaną Państwo poinformowani telefonicznie i/lub mailowo.

§ 6. Ceny, sposoby płatności i prowizje

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki, w tym VAT i cła.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
  1. przelewem w formie przedpłaty na numer konta bankowego:
   Bank Pekao 80 1240 6380 1111 0011 1908 6389;
  2. szybkim przelewem za pośrednictwem płatności PayPal, Stripe (nie pobieramy żadnych prowizji);
  3. gotówką lub w formie bezgotówkowej, tj. kartą płatniczą, telefonem oraz kodem BLIK przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru.
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24”.

„Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Możesz samodzielnie zrobić przelew na nasze konto w Banku PKO S.A. Będziesz musiał tylko poczekać ok 2 dni roboczych, aby pieniądze zostały zaksięgowane na naszym rachunku. Pamiętaj również, aby dobrze zaadresować przelew:

 • Numer Rachunku: 80 1240 6380 1111 0011 1908 6389
 • Nazwa: Bonero Beata Michalczak
 • Adres: Świderska 109F/36, 03-128 Warszawa
 • Tytuł przelewu: Numer Twojego zamówienia, który dostałeś w potwierdzającym e-mail’u

Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty

na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia

Płatność przelewem natychmiastowym/online (Przelewy24)

To metoda płatności, która automatycznie wypełnia za Ciebie końcowy formularz przelewu, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. Transakcję zabezpiecza Przelewy24.

Płatność kartą online (Przelewy24)

Najłatwiejszy sposób zapłaty, to płatność kartą. Akceptujemy karty Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, a transakcję zabezpiecza Przelewy24. Płatności kartą są w 100% bezpieczne. Bonero Beata Michalczak nie ma dostępu, ponieważ nie przechowuje żadnych danych z karty płatniczej.

 

Pobranie

Możesz również zamówić nasze produkty, a zapłacić dopiero przy ich odbiorze. Przesyłka “za pobraniem” jest dodatkowo płatna w wysokości 4zł do regularnego kosztu dostawy kurier InPost. Nie realizujemy wysyłek pobraniowych do paczkomatów.

Więcej informacji można sprawdzić na stronie bonero.pl/płatności.

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy. W drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, kurierem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (dostępnego tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Podsumowując w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, a jeśli nie będzie możliwy zwrot środków na rachunek bankowy, kartę płatniczą lub inną metodę płatności, wykorzystaną podczas zakupu, zwrócimy je na podane w formularzu konto; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy

 1. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Bonero Beata Michalczak, ul. Świderska 109 f/36, 03-128 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 2. Zwrot towaru pozostaje po stronie Klienta, jednakże można skorzystać z tanich zwrotów, więcej informacji można sprawdzić na stronie bonero.pl/wymiana-i-zwroty.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Bonero Beata Michalczak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@bonero.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej – jeśli jest dołączona do towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  Więcej informacji można sprawdzić na stronie bonero.pl/reklamacje.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu. Zakres tego wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
  Bonero Beata Michalczak, ul. Świderska 109f / 36, 03-182 Warszawa lub mailowo pod adres info@bonero.pl
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 11. Informacje uzupełniające

 1. Wszelkie nazwy produktów, znaki i logo, w tym nazwy i logo firm, znaki towarowe, inne oznakowania produktów, hasła reklamowe, banery, zdjęcia, itp. zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego bonero.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 2. Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Oznacza to, iż w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.
  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę. Więcej informacji na stronach Ministerstwa Finansów.

Regulamin w wersji 1.50 z dnia 2021-07-05

Darmowa dostawa od 299 zł

Zwroty do 14 dni

Bezpieczna płatność